STATUTUL ASOCIATIEI MEDICALE ROMANE

Statutul Asociaţiei Medicale Romane

 

Dispoziţii Generale

 

Acest statut reglementează organizarea şi funcţionarea Asociaţiei Medicale Române înfiinţată în anul 1857 de către Dr. Nicolae Kreţulescu şi Dr. Carol Davila sub denumirea “Societatea Medicală, Ştiinţifică din România”. Societatea avea scopul “de a ţine corpul medical în curent cu progresul ştiinţei, spre îmbunătăţirea serviciului medical public”. Între anii 1877-1919 “Societatea Medicală, Ştiinţifică din România” în care au activate cele mai valoroase personalităţi medicale ale epocii, au înfiinţat filiale ale Societăţii menţionate mai sus în oraşele Cluj, Oradea, Sibiu, Bucureşti etc.

“Societatea Medicală, Ştiinţifică din România” cunoaşte o nouă etapă în dezvoltarea organizaţiilor medicale, dată fiind creşterea simţitoare a numărului de medici specialişti şi progresele însemnate realizate de ştiinţele medicale în România.

În 1949 s-a reorganizat activitatea “Societăţii Medicale, Ştiinţifice din România” cu scopul de a stimula eforturile vechilor asociaţii ştiinţifice profesionale în aşa fel încât ştiinţa sa devine un bun al întregului corp medical. Un avantaj pe care l-a prezentat noua formulă organizatorică a fost depăşirea tendinţei de izolare în limitele fiecărei specialităţi medicale.

În aprilie 1962 secţiile de specialitate ale “Societăţii Medicale, Ştiinţifice din România” au căpătat statut de societăţi ştiinţifice autonome, constituindu-se astfel, ca urmare “Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale”, organism de coordonare a activităţii diverselor Societăţi, Secţii, Cercuri ştiinţifice şi Filiale teritoriale, la acea dată.

În anul 1991, “Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale”, prin statutul revizuit, obţine personalitatea juridical conform H.G. 265/ iulie 1992 sub noua denumire „Asociaţia Medicală Română”.

 

Capitolul I

 

Art. 1. Asociaţia Medicală Română este continuatoarea “Societăţii Medicale, Ştiinţifice din România” formată prin Decret Regal în anul 1857. Este asociaţie naţională, profesional-ştiinţifică, deplin autonomă din punct de vedere structural, funcţional şi economic, fără scop patrimonial, constituită pe baza dreptului la liberă asociere în conformitate cu prevederile O.G. 26/ 2000 şi nr. 37/2003.

Asociaţia ca organizaţie reprezentativă la nivel naţional aleasă democratic non-profit şi analitică este constituită ca autoritate de reprezentare şi de protejare a intereselor medicilor din România.

 

Art.2. Sediul central al Asociaţiei Medicale Române se află în Bucureşti, Str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1.

 

Art. 3. Asociaţia Medicală Română are filiale cu structuri pe teritoriul României şi îşi poate constitui alte filiale şi sucursale, prin hotărârea Adunării generale a membrilor AMR în conformitate cu prevederile acestui Statut.

 

Art.4. Asociaţia Medicală Română funcţionează pe durată nedeterminată, iar dizolvarea şi lichidarea acesteia se pot realiza numai în condiţiile prevăzute de prezentul statut.

 

Art. 5. Toate documentele emise de Asociaţie vor purta denumirea, forma juridică, sediul social şi numărul de ordine din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul Asociaţia.

 

 

 

Capitolul II

 

Art. 6. Scopul şi obiectivele Asociaţiei Medicale Române.

a. Perfecţionarea practicii medicale, cercetării medicale şi învăţământului medical în vederea optimizării sistemului de asistenţă medicală şi a îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei din România.

b. Informarea şi discutarea problemelor de sănătate cu publicul şi alte organisme neguvernamentale sau guvernamentale implicate în ameliorarea stării de sănătate a populaţiei.

c. Elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale în probleme de ordin general.

d. Ridicarea prestigiului, reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ştiinţifice precum şi protejarea activităţilor atât pe plan intern cât şi internaţional.

 

Art. 7. În vederea realizării scopurilor pentru care a fost înfiinţată, Asociaţia Medicală Română are următoarele obiective:

a. Participă şi dezvoltă programe şi proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul medical.

b. Colaborează cu instituţiile ce pot contribui la îmbunătăţirea practicii medicale şi perfecţionării acesteia.

c. Organizează un sistem propriu de documentare, informare medicală şi sprijinire a editării şi difuzări revistelor de specialitate, în ţară şi în străinătate.

d. Stimulează, sprijină şi organizează schimburi profesional-ştiinţifice de informaţii şi de experienţă ale membrilor săi cu parteneri din ţară şi străinătate.

e. Elaborează calendarul anual al manifestărilor ştiinţifice medicale organizate de societăţi medicale de specialitate şi filiale ale Asociaţiei Medicale Române, pe care le difuzează pe plan intern şi internaţional.

f. Acordă diplome, premii şi alte modalităţi stimulative pentru activitate ştiinţifică şi profesională deosebită.

g. Asociaţia Medicală Română, prin comisiile sale de specialitate, furnizează asistenţă ştiinţifică organismelor guvernamentale şi non-guvernamentale solicitante, care sunt angajate în protejarea sănătăţii populaţiei.

h. Participă la activităţi vizând creşterea calităţii deontologice a actului medical.

i. Propune proiecte de optimizare a învăţământului universitar şi postuniversitar medical.

j. Organizează, în ţară, congrese naţionale, conferinţe, consfătuiri, simpozioane şi participă, prin delegaţii săi, la congresele internaţionale şi la orice alte manifestări ştiinţifice.

k. Organizează, împreună cu sectoarele de resort, cursuri de specializare sau perfecţionare sau studii de documentare în ţară.

l. Organizează cursuri şi programe de instruire inclusiv cu participare internaţională. În acest scop poate organiza ateliere de lucru sau laboratoare de cercetare.

m. Obţine şi acordă burse în ţară şi străinătate.

n. Decernează anual Premiile AMR.

 

Art. 8. Asociaţia Medicală Română, în realizarea obiectivelor din activitatea sa, va atrage noi membrii din rândul Societăţilor medicale neafiliate şi va colabora strâns cu societăţile medicale independente.

 

Art. 9. Asociaţia Medicală Română se poate asocia şi cu alte Asociaţii şi Fundaţii din ţară şi străinătate, păstrându-şi propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu (art. 35 alin. 1; art.36 alin. 21 din O.G. 26/ 2000).

 

Art. 10. Asociaţia Medicală Română se implică activ şi contribuie la realizarea programului de educaţie medicală continuă (EMC) prin modalităţi ca:

·   sprijin acordat medicilor doritori să-şi perfecţioneze activitatea prin crearea de facilităţi pentru participarea la manifestări ştiinţifice din ţară şi străinătate.

·    implicarea AMR la acreditarea periodică a medicilor şi la organizarea de cursuri postuniversitare

·    publicarea în „Revista Română de Medicină” (publicaţia oficială a AMR) de referate generale, aduceri la zi cu privire la probleme ale practicii curente.

 

Art. 11. Asociaţia Medicală Română se implică în menţinerea relaţiilor colegiale în realizarea unui climat de solidaritate între generaţii, de comunicare a corpului medical, la aplicarea acţiunilor şi deciziilor ce reprezintă surse de presiune, de persecuţie în sfera activităţilor profesionale, exercitate de către manageri, reprezentante ai autorităţilor locale etc.

 

Art. 12. Asociaţia Medicală Română participă prin reprezentanţi la concursurile organizate pentru promovare, pentru ocupare a posturilor; participă prin reprezentanţi în comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului; sprijină înfiinţarea cabinetelor medicale private; acordă sprijin social al medicilor şi familiilor acestora aflate în dificultate materială în pregătirea profesională.     

 

 

 

 

Capitolul III

Componenţa Asociaţiei Medicale Române

 

 

Art. 13. Asociaţia Medicală Română este constituită din:

-     Membri titulari

-     Membri afiliaţi

-     Membri onorifici.

 

Art. 14. (a) Calitatea de membru titular o dobândesc persoanele cu pregătire universitară care activează direct în domeniul medical (ex. medici, biologi, biochimişti), aderă la scopul şi principiile Asociaţiei şi contribuie la realizarea scopului şi activităţilor Asociaţiei. Calitatea de membru titular se dobândeşte prin aprobarea cererii de adeziune de către Comitetul de Conducere al AMR şi prin achitarea unei taxe stabilită de Adunarea Generală. Membrii titulari sunt îndreptăţiţi să voteze şi să fie aleşi în structurile de conducere ale AMR. (b) Calitatea de membru afiliat o dobândesc persoanele cu pregătire universitară din diferitele specialităţi medicale, membrii ai Societăţilor de profil afiliate AMR precum şi studenţii la medicină sau asistentele medicale care manifestă interes pentru activităţile Asociaţiei. Calitatea de membru afiliat se dobândeşte prin aprobarea cererii de afiliere de către Comitetul de Conducere al AMR şi prin achitarea unei taxe stabilită de Adunarea Generală. Membrii afiliaţi sunt îndreptăţiţi să voteze şi să fie aleşi în structurile de conducere ale AMR. (c) Calitatea de membru onorific o dobândesc personalităţi ştiinţifice din ţară şi străinătate, care au contribuit şi contribuie la atingerea obiectivelor Asociaţiei Medicale Române. Calitatea de Membru onorific se dobândeşte la recomandarea a cel puţin 2 membri titulari prin aprobarea Comitetului de Conducere al AMR şi validarea Adunării Generale AMR. Membrii onorifici vor fi scutiţi de achitarea taxei de membru şi a taxei de participare la orice manifestare organizată sub egida AMR si vor fi îndreptăţiţi să voteze.

 

Art. 15 Drepturile şi obligaţiile membrilor AMR

Membrii Asociaţiei, indiferent de categoria din care fac parte, au următoarele drepturi generale:

(a)  să participe la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

(b)  să aibă acces la mijloacele de informare ale Asociaţiei;

(c)  să participe la toate manifestările Asociaţiei şi să fie sprijiniţi material în acest scop;

(d)  să publice lucrări în revistele de specialitate şi în alte publicaţii din domeniu; şi

(e)  să-şi exprime în mod liber opinia privind activitatea Asociaţiei.

Membrii Asociaţiei au următoarele obligaţii:

(a)  să participe la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei;

(b)  să respecte prevederile acestui Statut;

(c)  să respecte etica şi deontologia medicală;

(d)  să se preocupe constant de perfecţionarea competenţei profesionale şi ştiinţifice; şi

(e)   să achite cu regularitate şi în termenul stabilit cotizaţia anuală.

Nerespectarea acestor obligaţii poate conduce la excluderea membrului în cauză.

 

Art. 16.  Suspendarea calităţii de membru

În cazul în care un membru nu îşi îndeplineşte, până cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, obligaţia de a achita cotizaţia anuală de membru, calitatea acestuia de membru, precum şi toate drepturile aferente, vor fi suspendate de drept, fără punere în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabilă. Măsura suspendării va fi ridicată de îndată ce membrul va fi achitat integral sumele datorate, toate drepturile urmând a-i fi restabilite cu efect imediat, cu excepţia dreptului de vot. Astfel, în cazul în care orice membru nu achită integral sumele datorate AMR până cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, dreptul său de vot în cadrul adunării generale a AMR nu va putea fi exercitat pe durata anului calendaristic respectiv, indiferent de chestiunea supusă votului.

 

Art. 17   Încetarea calităţii de membru

17.1. Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:

(a)  prin deces;

(b) prin renunţare, adresată în scris Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române;

(c)  în cazul membrilor titulari şi membrilor afiliaţi prin încetarea licenţei de liberă practică medicală, cu excepţia cazului în care o asemenea încetare este determinată de vârstă sau boală

(d) prin excludere, aprobată prin hotărârea Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române

(e) prin încetarea calificării în una din categoriile menţionate la Art. 14.

17.2. Excluderea unui membru are loc în situaţia în care acesta încalcă dispoziţiile legii, ale acestui Statut sau ale regulamentelor de ordine interioară adoptate de AMR.

17.3. Comitetul de Conducere al Asociaţiei Medicale Române se poate autosesiza sau poate fi sesizat de alte organe ale Asociaţei ori de alţi membri în legătură cu orice abatere disciplinară a unui membru, abatere care este de natură a atrage excluderea membrului respectiv.

17.4. Excluderea este dispusă de către Comitetul de Conducere al AMR prin votul secret a cel puţin 2/3 din membrii Comitetului de Conducere al AMR.

17.5. Membrul a cărei excludere se cere, trebuie informat cu 14 zile înainte de data întrunirii Comitetului de Conducere al AMR la care se va discuta excluderea, acesta fiind îndreptăţit a se prezenta personal şi de a fi asistat pentru audieri.

 

Art. 18.  Calitatea de membru al AMR va putea fi dobândită prin solicitare scrisă, adresată Secretarului General AMR, care va prezenta lunar cererile Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române.

 

 

 

 

Capitolul IV

Organizarea şi funcţionarea Asociaţiei Medicale Române

 

Art.19. Pentru coordonarea activităţilor şi realizarea scopului Asociaţiei, precum şi pentru administrarea patrimoniului sau, se constituie următoarele organe:

a.  Adunarea Generală;

b.  Comitetul de Conducere al AMR.

 

Art.20. Adunarea Generală este organul de conducere alcătuit din toţi membrii titulari, membri afiliaţi reprezentaţi prin preşedinţii asociaţiilor afiliate, precum şi din membrii de onoare.

 

Art.21. Adunarea Generală are următoarele competenţe:

a.  Stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei;

b.  Aprobă darea de Seamă a Comitetului de Conducere al AMR şi raportul Comisiei de cenzori;

c.  Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil;

d.  Alege şi revocă membrii Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române;

e.  Alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori;

f.  Modifică Statutul AMR;

g. Decide cu privire la structura organizatorică internă a Asociaţiei şi înfiinţarea de noi filiale; validează Comisiile temporare desemnate de Comitetul de Conducere al AMR în perioada dintre 2 întâlniri ale Adunării Generale;

h.  Validează înscrierea şi excluderea membrilor Asociaţiei;

i.  Stabileşte taxa de înscriere şi cotizaţia anuală pentru membrii şi membrii afiliaţi ai Asociaţiei;

j.  Stabileşte salariile personalului angajat şi indemnizaţia membrilor Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române;

k.  Validează prin vot direct cu majoritate simplă calitatea de membru onorific al Asociaţiei;

l.   Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei precum şi destinaţia bunurilor rămase după lichidare;

m.  Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

Art 22. Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară cel puţin odată pe an şi are drept de control permanent asupra Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române şi a Comisiei de Cenzori.

 

Art. 23. Adunarea Generală a Membrilor Asociaţiei se convocă în scris de către Preşedintele Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române cu cel puţin 30 de zile înainte de data anunţată pentru întrunirea acesteia. Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii Adunării, ordinea de zi cu menţionarea expresă a problemelor supuse dezbaterilor Adunării.

 

Art. 24. Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale este necesară prezenţa a cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor Asociaţiei, iar hotărârile se vor lua cu votul a cel puţin jumătate plus 1 din numărul membrilor prezenţi. În cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, a doua şedinţă va fi legal ţinută indiferent de numărul membrilor prezenţi. Prin convocatorul primei şedinţe a Adunării Generale se vor stabili şi coordonatele (data, ora, locul) celei de-a doua şedinţe. Atât la prima cât şi la a doua convocare, Adunarea Generală va decide cu privire la orice chestiuni prin vot. Cu titlu de excepţie, Adunarea Generală va decide asupra modificării acestui Statut prin votul reprezentând majoritatea de 2/3 din numărul membrilor cu drept în Adunarea Generală. Membrii AMR vor putea vota prin mijloace electronice sau prin mijloace care permit comunicarea scrisă la distanţă (cum ar fi fax, e-mail sau prin alte mijloace comunicate prin convocator). Votul astfel exprimat va fi luat în considerare inclusiv la determinarea cvorumului.

 

Art.25. Adunarea Generală extraordinară se convoacă ori de câte ori este necesar, la cererea Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române, a Preşedintelui Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române, a Comisiei de Cenzori sau la cererea a cel puţin 30% din numărul total al membrilor Asociaţiei.

 

Art.26. Comitetul de Conducere al Asociaţiei Medicale Române este organul operativ de conducere al Asociaţiei Medicale Române, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi este constituit din 23 membri ai Asociaţiei, aleşi prin vot uninominal, pe o perioadă de 4 ani, într-un singur tur de scrutin. Pentru fiecare candidat se va însuma numărul de voturi primite, urmând a fi desemnaţi aleşi candidaţii care au acumulat cel mai mare număr de voturi.

 

Art.27. Nu poate fi membru al Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române, persoana care face parte din conducerea vreunei Organizaţii, Asociaţii, Fundaţii cu interese contrare scopului prezentei Asociaţii. Nu poate fi membru al Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române şi chiar dacă a fost ales, pierde această calitate, orice persoana care ocupă sau va ocupa după alegerea sa, o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă scopul Asociaţiei prevede şi sprijinirea activităţii acestei instituţii.

 

Art.28. Comitetului de Conducere al Asociaţiei Medicale Române este alcătuit din Preşedinte, 3 Vice-Preşedinţi, 1 Secretar General şi 19 Preşedinţi ai Comisiilor AMR. Comitetul de Conducere al Asociaţiei Medicale Române poate înfiinţa Comisii temporare dedicate unei tematici precise – ştiinţifice sau organizatorice. Comisiile AMR vor fi conduse de către un preşedinte de comisie ales pe această poziţie de Adunarea Generală.

 

Art. 29. Structura Comitetului de Conducere al AMR este următoarea:

- Presedinte

- Vicepresedinte Departamentul Societăţilor Ştiinţifice

- Comisia pentru relaţii cu Societăţile Ştiinţific

 

 

 

Versiune PDF - Statutul Asociaţiei Medicale Romane

Copyright © 2009 Asociatia Medicala Romana
Concept and Web Design by WebCell.ro

Valid CSS!